Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
Úvod
český
Pozvání
Téma
aktuální časové události ve světle biblického proroctví
 
Mluví
Ewald Frank

Termín
každý první víkend v měsíci

Těšíme se na vaši návštěvu!
Aktuality

OBĚŽNÝ DOPIS Brezen/Duben 2014

 Velice srdečně zdravím všechny opravdu biblicky věřící po celém světě v dra­hém a svatém jménu našeho Pána Ježíše Krista slovem adresovaném připravující se Nevěstě, která bude mít účast na svatební hostině:

„A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých“ (Zj.19:8).

Tento text mi připomíná mocné prožití v lednu 1981, když jsem byl vzat z těla, a se všemi, kteří byli připraveni, jsem směl prožít vytržení. Bylo mi nápadné, že všich­ni byli mladí, a vypadali jako 17 - 18 letí. Co mě však obzvlášť upoutalo, byl třpyt jejich bílých rouch.

O našem milovaném Spasiteli je psáno: „A proměnil se před nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.“ (Mat.17:2).

Tak třpytivě bílá budou roucha spasených, kteří budou vytrženi a smějí se účastnit svatební hostiny. Jedna věc je o tom číst, ale něco jiného je, osobně to prožít. Vidět připravenou Nevěstu při jejím vzetí vzhůru už předem, to bylo a je pro mne něco vel­mi mocného. Tak muselo být apoštolovi Janovi na ostrově Patmos, když viděl, slyšel a prožil, co potom napsal....
(otvorit dokument)

Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)