Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodO nás
český
O nás
Letecký snímek Misijního centra
Představení misijního díla
»Svobodné lidové misie«

Toto nadkonfesní misijní dílo má za cíl úplný návrat k učení a praxi původní církve z dob apoštolů. Základnou pro šíření misijního díla do celého světa je misijní ...
Základ víry
Jediným zdrojem, dokonalým základem, jedinou směrnicí víry, učení a života je Písmo Svaté. Bůh ve Starém Zákoně skrze Své proroky a v Novém Zákoně skrze apoštoly všechno řekl. Bible je uzavřené Boží ...
Vodní křest
Podle příkladu apoštolů jsou křtěni jen ti, kdo uvěřili podle slova vzkříšeného Pána: „Kdo uvěří a pokřtěn jest …“ To se děje jednorázovým ponořením, jak se to provádělo v prvních staletích po apoštolech. Pokropení ...
Večeře Páně
Večeře Páně se slaví biblickým způsobem. Je upečen jeden chléb bez kvasu podle počtu účastníků. Tento chléb je požehnán v modlitbě a pak lámán a všichni se o něj podělí. Kalich, ve kterém je víno, je též v modlitbě ...
Návrat Krista
Návrat Ježíše Krista je identický s prvním vzkříšením; stane se to před začátkem Tisíciletého království. „Blahoslavený a svatý, kdo má podíl v prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněží ...
William M. Branham
Věříme a vděčně přijímáme, že Bůh jak kdysi Pavla, povolal i Williama Branhama nadpřirozeným způsobem jako vyvolený nástroj a postavil celé církvi k požehnání. Jak Bible a také mezinárodní církevní dějiny ...
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)