Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
Úvod
český
Pozvání
Téma
aktuální časové události ve světle biblického proroctví
 
Mluví
Ewald Frank

Termín
každou poslední neděli v měsíci
Každou první neděli v měsíci

Těšíme se na vaši návštěvu!
Aktuality
Církvi nevěsty Ježíše Krista
 
Srdečně zdravím všechny bratry a sestry po celém světě, kteří uvěřili čistému biblickému poselství a nyní prožívají přípravu na vytržení, slovem Páně z Izajáše 55:11: ,, ... takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání."
 
Následující úryvky z Písma nám mají ukázat, co od nás Pán Bůh očekává, aby se naplnilo to, co od Něj očekáváme, a co nám chce z milosti dát, abychom byli připraveni až přijde. 
 
Kristův návrat byl od počátku nadějí všech pravých věřících. V Janově evangeliu 14:2-3 náš Pán řekl: ,, V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já."
 
V Písmu Svatém je opakovaně zdůrazňován druhý příchod Krista:
,, Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají." (Žid. 9:28).
Již o Enochovi je psáno: ,, Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: „zmizel, neboť ho Bůh vzal.“ Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence"
(Žid. 11:5).
 
Hospodin také hovořil o všech věcech, které se stanou na konci časů před Kristovým příchodem, ať už se týkají Izraele, církve nebo celkového stavu na zemi:
 
,, Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. ..."
Mluvil o válkách, hladomorech, zemětřeseních, moru atd. (Mat. 24:3-7) a zvláště zdůrazňoval: ,,Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." (Mat. 24:14) Dnes se toto Písmo naplňuje před našima očima po celém světě.
 
V Lukáši 21:28, které se vztahuje k událostem posledních časů, Pán řekl těm svým: ,, Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!"
 
Před jeho příchodem však musí být v církvi vše obnoveno do správného stavu, jaký byl na počátku, tak je to také napsáno ve Skutcích 3:21: ,, ... který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků."
Patří sem i zaslíbení, že na konci doby milosti, dříve než nastane strašný den Páně, pošle Bůh proroka, který přivede srdce Božích dětí zpět k apoštolským otcům. Toto zaslíbení z Malachiáše 3:23-24 se naplnilo skrze službu bratra Branhama. 

Co se samotně týká události vytržení, čteme v 1. Tesalonickým 4:15-17:
,, Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky."
 
V listu Filipským 3:20-21 stojí k tomu:
,, ...my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše."
 
Předpokladem toho je, že se v nás naplní následující slovo: ,, Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá."
(Řím. 8:11).
 
Toto zaslíbení se stane prožitou skutečností při návratu našeho Pána. 
 
Zároveň jsme nabádáni, abychom stáli pevně a čekali, až Bůh dokončí své dílo mocným působením Ducha: ,, Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko." (Jak. 5:7-8). 
,, Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám dá déšť, jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív." (Joel 2:23).
 
Protože nikdo nezná přesnou hodinu jeho příchodu, jsme vyzýváni, abychom byli vždy připraveni: ,, Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy to nečekáte" (Mat. 24:44).
 
Musíme si také vzít k srdci toto vážné slovo: ,, Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou." (Žid. 4:1-2). 
Abraham uvěřil Bohu a dočkal se naplnění zaslíbení a my také věříme Bohu a jeho Slovu a zažijeme naplnění zaslíbení.
 
Stejně jako Pavel, který bral svou službu Hospodinu vážně, i já bych rád věřícím položil na srdce následující biblická slova: 
,,Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé." 
(Řím. 12:1-2).
 
,, Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými." (1Tes. 3:13)
 
"Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné." (Fil. 2:16).
 
"Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží" (Fil. 1:9-11). 
 
Z celého srdce si přejeme, aby se všechna tato biblická slova stala s námi a skrze nás.
 
"Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.”  (1Tes. 5:23).
 
"Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde" (1Jan 2:28). 
 
"Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu?" (1Tes. 2:19).
 
To se týká všech těch, které Bůh vyvolil před založením světa a kterým apoštol adresuje vážná slova: "A nezarmucujte Ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni pro den vykoupení" (Ef. 4:30).
 
Zpečetěni jsou pouze ti, kdo patří k církvi Nevěsty, a těm je určeno vážné varování, aby nezarmucovali Božího Ducha nevěrou a neposlušností. Jsem však pevně přesvědčen, že to, co apoštol napsal bratřím a sestrám ve své době, platí i dnes: "Proto i já pevně věřím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také dokoná až do dne Ježíše Krista" (Fil. 1:6).
 
Bratr Branham splnil své biblické poslání a přinesl zvěst, která předchází druhému příchodu Krista. Pán si mě použil, abych tuto poslední zvěst, zjevené Slovo, nesl celému světu po jeho odchodu domů. Všichni skuteční bratři zvěstují stejné Slovo a rozdávají stejný duchovní pokrm, a tak je Církev nevěsty uvedena do jednoty Ducha a do souladu se Slovem.
 
,,Když šly koupit olej, přišel ženich a připravené panny s ním vešly na svatební večeři, ale dveře se zavřely" (Mat. 25:10).
 
,,Hle, přicházím rychle!" 
 
,,A Duch a nevěsta říkají: "Přijď!" (Zj. 22:17).
 
V roce 2023 očekáváme, že Bůh učiní velké věci a naplní nám Jeho zaslíbení. Můžeme si být jisti, že Jeho slovo přinese všem, kdo mu věří, to , k čemu bylo posláno a co zaslíbil. Amen
 
 
V Božím pověření působící
 
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)